DA’91 wisselt van gedachten met Ravaksur

Op basis van haar engagement en verantwoordelijkheid evenals haar zorg voor de belangen van het bedrijfsleven en de wrokoman nodigde DA’91, Ravaksur uit om de uitgangspunten en wensen binnen het eisenpakket dat aan de regering is aangeboden, toe te lichten en te bespreken met de partij. Deze ontmoeting met de afvaardiging van Ravaksur onder leiding van Armand Zunder heeft op 11 september plaatsgevonden in het partijcentrum van DA’91.
Zunder presenteerde een op calculaties gebaseerd pakket aan maatregelen, dat zij hebben voorgesteld aan de regering-Santokhi. Dit pakket omvat elf eisen. De eisen zijn van toepassing op zowel landsdienaren als parastatalen, terwijl de eis met betrekking tot het minimum uurloon op ieder die arbeid verricht van invloed is.
Na de presentatie gaf het aanwezig DA’91 kader zijn zienswijze op het gepresenteerde. Er werden ook opmerkingen gemaakt in het kader van de effecten op de financieel-economische situatie van Suriname. DA’91 staat positief tegenover de wens van Ravaksur om met de regering in onderhandeling te gaan op basis van uitwisseling van data om zo te komen tot een compromis waarbij, met inachtneming van de macro-economische situatie, waaronder de conjunctuur, de wisselkoers, het besteedbaar inkomen per werknemer, eenieder gediend is.
Ook deelt DA’91 de inzichten om middels de inzet van alternatieve heffingen, het inkomen van de overheid te verhogen. Uit de gedachtewisseling kwam naar voren dat in het kader van het verlichten van de druk naar de samenleving onder andere gewenst is om van directe naar indirecte belastingen over te stappen. De BTW is een indirecte belasting. Heffing hiervan vindt DA’91 eerlijker, want deze belastingvorm zorgt ervoor dat alle burgers belasting betalen.
De partij stelde eerder al voor het introduceren van nieuwe heffingen, onder andere met betrekking tot multinationals. DA’91 herinnert hierbij aan het voorstel voor windfall tax die zij voorstelde tijdens de consultatie ronde met de regering-Santokhi. Ook de eis dat de multinationals governmenttake betalen op brandstof, is overeind evenals die voor een tolheffing op bruggen en wegen voor vervoerders van zwaar materieel.
DA’91 begrijpt de situatie van toenemende druk waarin de vakbeweging zich momenteel bevindt, daar de dagelijkse levensomstandigheden van onze burgers steeds meer verslechteren. Dit is onder andere het gevolg van het vernietigend financieel-economisch beleid gevoerd door regering-Bouterse 2010-2020, evenals de verstrekkende gevolgen van de COVID-pandemie in de economie. De huidige regering heeft enkele pogingen ondernomen om de verdiencapaciteit van de overheid te verhogen, waarbij veelal de samenleving is gevraagd de buikriem strakker aan te halen.
Hoewel, sinds de invoering op 7 juni van een flexibel wisselkoerssysteem, de wisselkoers een redelijk constante waarde vertoont, merken wij helaas dat wij te kampen hebben met een inflatie van (juli 2020-2021) 58.9 procent. Het besteedbaar inkomen van de samenleving en in het bijzonder de werkende klasse is dus ernstig aangetast.
Het is daarom niet anders dan rechtvaardig dat het besteedbaar inkomen van de arbeidende Surinamer op een rechtvaardig niveau wordt gebracht. Daarbij is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid voor ieder van ons en van de regering dat wij in deze fase steeds met elkaar in overleg zijn en dat de regering zich openstelt voor nauwe betrokkenheid van de samenleving en haar vertegenwoordigers evenals maatschappelijke groepen.
Belangrijk is dat de regering goed beseft dat de samenleving al meer dan een jaar begrip opbrengt en ruimte biedt aan de regering om goed bestuur tot uitdrukking te brengen. Dit kan echter niet oneindig doorgaan en houdt op wanneer de samenleving constateert dat zij steeds meer de buikriem moet aantrekken, terwijl de bestuurders en de leiding van het land zichzelf en hun omgeving zegenen. De regering is gewaarschuwd in deze.
DA’91 spreekt de verwachting uit dat de regering op zo kort mogelijke termijn tot een aanvaardbare overeenkomst komt met Ravaksur, waarbij de werkende burger, de gepensioneerden kortom elke belastingbetaler de winnaar is. Het is ook een oproep aan de regering om de informele sector, zichtbaar te maken zodat ook zij hun bijdrage leveren zodat de druk van de kleine groep belastingbetalers die de collectieve goederen van het land financieren, verlicht worden.
DA’91 beveelt de regering aan om als gelijkwaardige partners met de vakbeweging aan tafel te gaan en openheid van zaken te geven om zodoende tot een breed gerespecteerd en gedragen oplossing te komen.
Suriname verdient beter!
DA’91 Publiciteitsdienst