Covid-19 vaccinatieplicht vs Grondwet en BUPO verdrag

Toen de president van het land ongeveer 1 maand geleden in een interview aanhaalde dat personen zonder een vaccinatiebewijs nergens naar toe zullen kunnen gaan, dacht ik dat hij op die manier het volk trachtte te motiveren zich vrijelijk te vaccineren tegen het coronavirus. Deze uitspraak van de president kan echter ook inhouden dat een vaccinatieplicht mogelijk zal worden ingevoerd. Ongeveer twee weken geleden werd de gemeenschap opgeschrikt dat men over een vaccinatiebewijs dient te beschikken om over een zogeheten dispensatie te kunnen beschikken en dat per 31 mei 2021 alle dispensatiepasjes zullen vervallen. Algemeen bekend is dat sommigen deze pasjes nodig hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. De bedrijven die de dispensatie van hun werknemers nodig hebben, werden ook op de hoogte gesteld dat hun werknemers over een vaccinatiebewijs dienen te beschikken. Sommige bedrijven van de private sector en naar verluidt bepaalde ministeries ook, zijn er vervolgens zelfs toe overgegaan om op hun werknemers en ambtenaren een zekere mate van dwang  uit te oefenen om hun te bewegen om zich te laten vaccineren, zonder dat er ook maar een wettelijke grondslag hiervoor bestaat. Hetgeen hierboven omschreven wordt, kan ook onder de noemer vaccinatiedwang vallen, hetgeen ook onrechtmatig is. In onze Grondwet in Artikel 9 lid 1 en in artikel 14 zijn het recht op fysieke, psychische en morele integriteit en het recht op leven aangegeven als grondrechten. Dit betekent dat deze rechten onaantastbaar zijn, onder welke omstandigheid of crisis dan ook. Artikel 23 van onze Grondwet geeft aan dat in de daarin opgenoemde gevallen genoemde rechten bij wet beperkt kunnen worden met inachtneming van de ter zake geldende internationale bepalingen. Artikel 4 van het BUPO-verdrag (VN-verdrag inzake Burger- en Politieke rechten) regelt in lid 1 onder welke omstandigheden Staten mogen afwijken van de bepalingen van het verdrag. En lid 2 geeft aan dat er op grond van het bepaalde in lid 1 er niet afgeweken mag worden van onder andere artikel 7, waarin is bepaald dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen, of aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, in het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten. Het is internationaal en algemeen bekend dat de zogenaamde Covid-vaccins zich nog in een experimentele fase bevinden. Experimenten in dit kader kunnen ook zijn medische behandelingen. Ook het feit dat er wereldwijd deskundigen op basis van aantoonbare onderzoeksresultaten kenbaar hebben gemaakt dat deze vaccins zeer ernstige bijwerkingen hebben, maakt dat niet zonder meer burgers verplicht kunnen worden zich hieraan te onderwerpen. Uit de genoemde artikelen van de Grondwet en het BUPO-verdrag blijkt dat wat voor crisis zich dan ook voordoet, pandemie of geen pandemie, bepaalde rechten genoemd in artikel 4 lid 2 van het VN BUPO verdrag, onaantastbaar zijn en gerespecteerd dienen te worden. De wet uitvoering burgerlijke uitzonderingstoestand bekend onder SB 2020 no. 151 is hier ook geen uitzondering op. Deze wet vindt haar oorsprong in artikel 23 van de Grondwet en kan daarom evenmin gebruikt worden om handelingen te plegen, welke strijdig zouden zijn met de geldende internationale bepalingen.Ik ben daarom zeer bezorgd over de uitspraken, en maatregelen van overheidswege en de private sector in verband met de dwang tot vaccineren tegen COVID-19, welke inbreuk maken op onze Grondwet en het BUPO-verdrag. Artikel 4 van het BUPO-verdrag bepaalt zelfs dat bij een algemene noodtoestand die een bedreiging vormt voor het bestaan van het volk, de rechten genoemd in lid 2 onaantastbaar zijn. Dus ook al doet zich een crisis voor op het gebied van de openbare gezondheid kan niemand gedwongen worden, direct of indirect, om zich te laten vaccineren. Dit kan alleen met een in vrijheid gegeven toestemming van het individu zelf gebeuren. Elke vorm van dwang om te vaccineren in strijd met de onaantastbare rechten voornoemd, kan gekwalificeerd worden als een schending van mensenrechten. Surinamers dienen het recht op de keus om zich al dan niet te laten vaccineren in deze fase te behouden en daar mag te nimmer aan worden getornd. Mr. dr. Jennifer van Dijk-Silos …………


Lees verder