COMMENTAAR: Rigoureuze sancties gewenst

06/11/2020 12:00

 
Het onderzoek naar een drugsbende en de vangst van 11,5 ton pure cocaïne deze week in België heeft andermaal de verwevenheid van de boven- en onderwereld aangetoond. Gedurende tien maanden hebben rechercheurs gevolgd en blootgelegd hoe criminelen met medewerking van politieagenten via legitieme bedrijven zoals transporteurs, opslagplaatsen en juridische bijstand van advocaten, duizenden kilo’s cocaïne vanuit Guyana naar België hebben verscheept. De inkomsten uit deze illegale activiteiten zijn zeker via allerlei constructies witgewassen. Suriname is niet gevrijwaard van het witwasfenomeen, zoals uit verschillende rechtszaken de voorbije jaren is gebleken. Alertheid bij het zakendoen met bedrijven en individuen is dan ook geen luxe.
Dat kwam deze week ook naar voren tijdens de eerste Nationale Compliance Conferentie waaraan vertegenwoordigers van banken, andere financiële instellingen, het Openbaar Ministerie, bedrijfsleven, toezichthoudende instituten en andere belanghebbenden deelnemen. Deze conferentie is van eminent belang voor de bewustwording en noodzaak voor samenwerken, zei Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, woensdag bij de opening van de conferentie. Op diverse gebieden is samenwerking noodzakelijk “willen wij het risicoprofiel van Suriname, het Surinaams bedrijfsleven en de financiële sector omlaag brengen of het compliance niveau tillen naar een hoger niveau”, aldus de voorzitter. Echter, zijn oproep staat in schril contrast met wat er zich in de praktijk voordoet.
Momenteel wordt een nationale risicoanalyse van onze financiële situatie uitgevoerd om na te gaan hoe Suriname ervoor staat wat betreft naleving van internationale antiwitwas- en terrorisme-financieringsregels. Reeds is gebleken dat geen enkele sector volledig compliant is, ook het bankwezen niet. Dat nog niet iedereen het belang beseft van samenwerking en participatie aan de evaluatie blijkt uit het feit dat de branche van handelaren in tweedehandse auto’s botweg heeft geweigerd mee te doen aan de evaluatie. Volgens projectcoördinator Jennifer van Dijk-Silos is er vanuit de voornoemde branche aangegeven dat ze geen risico lopen en geen last hebben van compliance issues. Internationaal is deze branche aangemerkt als één van de sectoren waar witwassen van crimineel verkregen geld op grote schaal plaatsvindt. Suriname vormt daar geen uitzondering op.
De door de autohandel gedemonstreerde attitude zou niet zonder consequenties mogen blijven. Indien banken en andere financieringsinstellingen nog serieus genomen willen worden in hun streven te willen voldoen aan de internationale compliancestandaarden en regels, zouden ze eigenlijk onmiddellijk en massaal alle zakelijke banden met deze branche dienen te beëindigen. Ook de overheid zou moeten kijken naar het vergunningenbeleid voor deze bedrijven. Er zouden pas weer zaken met de branche kunnen worden gedaan wanneer deze zich heeft onderworpen aan het beleidskader en maatregelen die getroffen worden en nog zullen voortvloeien uit de National Risk Assessment.
Aan de andere kant is het een compliment waard dat vertegenwoordigers van andere risicosectoren zoals cambio’s die wél participeren, in alle openheid hebben aangegeven dat uit hun eigen operaties en de bewegingen die ze dagelijks zien zij zelf het gevoel hebben dat ze als witwasmachines worden gebruikt. De volgende stap die nu moet worden genomen, is dus zuivering van het cambiowezen al dan niet ondersteund door de overheid en toezichthoudende instanties. Zoals in andere landen al gebruikelijk is, zullen de sancties inclusief boetes bij overtreding van complianceregels fors moeten worden opgeschroefd. Misschien zullen afschrikwekkende boetes, zoals in andere landen worden toegepast, weerbarstige en weerspannige marktpartijen in het gareel doen lopen en geen risico (meer) vormen dat Suriname kan worden geblacklist.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname