COMMENTAAR: Decentralisatie sport

16/11/2020 12:00

 
MINISTER GRACIA EMANUEL van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft zich duidelijk uitgesproken over decentralisatie van de sport. Echter, de wegen waarlangs dat beleid zal worden gevoerd, heeft zij niet concreet en in detail ontvouwd. Er bestaat door de jaren heen een groot ongenoegen dat door de stiefmoederlijke ontwikkeling van de sport in de districten, voor met name jongeren in het achterland, het talent niet is ontdekt en sterk is verwaarloosd. Opeenvolgende regeringen hebben wel pogingen gedaan om sportfaciliteiten, zij het op een gebrekkige manier, naar de districten en het binnenland te brengen. Het valt niet te ontkennen dat de zwaartekracht van de inspanning en het aanleggen van infrastructuur voor sportbeoefening altijd gelegen heeft in de hoofdstad Paramaribo en de directe omgeving.
Decentralisatie is in de grondwet verankerd en kan simpel gezien worden als spreiding van bestuurlijke bevoegdheden over een aantal lagere instanties. Het beleidsgebied sport is in deze regeerperiode toegewezen aan het ministerie van regionale ontwikkeling. De conclusie zou daaruit kunnen worden getrokken dat de sportontwikkeling geïntegreerd en passend wordt in het systeem van decentralisatie. Dat wil zeggen dat alle districtscommissarissen voor hun district plannen moeten ontwikkelen die aansluiten bij het decentralisatiebeleid voor het gehele district. De sport moet profiteren van inkomsten die het decentralisatieproces met zich meebrengt.
Zo ver kan worden nagegaan beschikken de commissariaten niet over deskundig kader op sportgebied om het ontwikkelingsproces in het district te begeleiden en uit te voeren, want verondersteld wordt dat aan de dc’s een zekere mate van zelfstandigheid wordt gegeven om te handelen. Kennelijk wil het huidige beleid af van het centralistische model waarbij Paramaribo bepaalt welke ontwikkelingsrichting leidend is. De praktijk heeft uitgewezen dat de districtsbewoners geen stem hadden en besluiten, genomen door de centrale overheid, noodgedwongen moesten overnemen.
Het is een vaststaand feit dat achterstand op velerlei gebieden in het binnenland groot is en de kans bestaat dat sport naar de achtergrond wordt gedrongen en ondergesneeuwd raakt. Realiteitszin leert ook dat het rendement van de sport iets van lange adem is, terwijl het materialiseren van de behoefte in het binnenland direct moet worden aangepakt om de noden van de bewoners te verlichten. De huidige begrotingstekorten zijn geen bondgenoot van de regering. Concreet komt de huidige situatie er op neer dat bij het bepalen van de prioriteiten door de regering de kans groot is dat de sport er bekaaid van af komt bij het toekennen van geld op de begroting.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname