Bezorgdheid over herziening overeenkomst Cubaanse artsen

07/04/2021 08:04 – Merredith Bruce

Minister Amar Ramadhin geeft de garantie dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de kwestie van de Cubaanse artsen. :  
PARAMARIBO – Het besluit van het ministerie van Volksgezondheid om de mantelovereenkomst met Cubaanse artsen te herzien, heeft bij sommige bewoners in het achterland bezorgdheid ontlokt. Naar de Ware Tijd verneemt wordt onder meer erop gewezen dat de artsen “een hele hulp” zijn en de vraag wordt gesteld hoe verder wanneer de samenwerking wordt stopgezet.
Hoewel de klachten hen niet formeel hebben bereikt, erkennen de districtscommissarissen (dc) Ludwig Mendelzoon van Brokopondo en Frans Dinge van Sipaliwini ressort Boven-Suriname de bezorgdheid die er is bij de bewoners. De Ware Tijd heeft vernomen dat de medische posten waar de artsen te werk zijn gesteld al zijn aangeschreven om de artsen hiervan op de hoogte te stellen en ook om voorbereidingen te treffen om de ontstane gaten te vullen.
Omdat ze zelf ook afkomstig zijn uit het achterland, erkennen beide dc’s de meerwaarde van de Cubaanse artsen in het gebied. Mendelzoon kan begrijpen waarom de mensen bezorgd zijn. “Uit hoofde van het feit dat duurzame gezondheidszorg duidelijk zichtbaar moet zijn in alle uithoeken van het land, zeg ik dat de mensen gelijk hebben”, reageert hij tegenover de Ware Tijd.
Een medische post alleen, meent hij, is niet voldoende zonder een permanente vestiging van een arts. Hij neemt als voorbeeld Sarakreek van waar hij afkomstig is en waar de Cubaanse arts die er was gestationeerd “een hele hulp” is voor het gebied. Dinge beaamt dit. “Ik zie hoe moeilijk het is om een arts uit Paramaribo hier te krijgen, dus liever iets dan niets”, zegt hij over de aanwezigheid van de Cubanen.
De dc’s zeggen beiden dat ze het besluit over herziening van de overeenkomst met de artsen niet formeel hebben vernomen. Mendelzoon meent dat de burgervaders als “vertegenwoordigers van alle ministeries” wel betrokken hadden moeten worden om ook hun mening en inzichten hierover te geven. “Men zegt dat districten gedecentraliseerd zijn, maar het is nog steeds de centrale overheid die bepaalt, want besluiten worden buiten de dc’s om genomen.”
Parlementariër Edgar Sampie uit Sipaliwini stelt dat lokale artsen zelf niet bereid en gewillig zijn om in het achterland te werken. Dat de Cubanen dat wel wilden, stelt hij op prijs. Om hen nu “weg te sturen” komt naar zijn mening “discriminerend” over naar de bewoners in het achterland die daardoor adequate gezondheidszorg moeten ontberen.
Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid hiermee geconfronteerd, geeft de garantie dat de overeenkomsten niet zonder meer worden herzien. Overigens, zegt hij, is de herziening zelf nog niet voltooid. Hij erkent wel dat de bestaande overeenkomst met de artsen budgettair nadelig uitpakt voor de regering. “Mijn mening: ik kan – met alle respect en dankbaarheid naar de artsen toe – met het geld dat wij aan hen uitgeven, veel meer doen voor de zorg in het achterland.”
De minister zegt dat een deel van de contracten in maart is verlopen, een ander deel verstrijkt in juli. In gemeen overleg zal worden beoordeeld over het al dan niet voortzetten hiervan. “Waar de samenwerking niet wordt voortgezet, moeten wij als verantwoordelijke regering zorgen voor adequate vervanging van die expertise, want de zorg moet gecontinueerd worden en daarvan zijn we ons bewust.”
Toen hij de Ware Tijd sprak, kwam de minister net uit een parlementaire commissievergadering waar dit vraagstuk volgens hem ook ter discussie was. Ramadhin wenst te benadrukken dat het geenszins de intentie is van de regering om de relatie met Cuba te verstoren. Echter, hij stelt dat een eventuele overeenkomst “voor beide partijen werkbaar moet zijn” wat budgettair gezien dus niet het geval is voor Suriname.
Het gaat volgens hem om een significant bedrag op het budget dat aan de artsen wordt besteed. “Het valt meteen op.” Nu is het volgens de bewindsman zaak om lokale artsen te motiveren en stimuleren om hun krachten ook in het achterland te geven, zonder dwang. Hij heeft bij werkbezoeken in diverse gebieden gezien dat de faciliteiten er wel zijn, wat één van de grootste vraagstukken is voor lokale artsen. “Ze vragen zich af, krijgen we een ontberingstoelage want ik ben niet van plan om in een onhygiënische omgeving te functioneren. De mensen zijn al een bepaalde standaard gewend.”
Volgens Ramadhin moet ook erkend worden dat de vorige regering beloftes aan Cubaanse artsen voor goede faciliteiten niet adequaat is nagekomen, waarmee hij wil zeggen dat dit ook bij hen een belangrijke voorwaarde was. De bewindsman weet dat in november al veertig gezondheidswerkers het land hebben verlaten doordat hun contracten niet zijn verlengd, maar zegt dat sommigen ook “uit eigen wil zijn vertrokken”. De regering gaat volgens … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname