Benoeming burger tot commissaris van politie onbehoorlijk en in strijd met goed bestuur

Onlangs is kennisgenomen van een resolutie d.d. 30 augustus 2021, waarin is opgetekend dat de heer Shivanand Ramlall is “her aangesteld als ambtenaar van politie en benoemd tot commissaris van politie” terugwerkend naar februari 2021.
Betrokkene is door het bevoegd gezag benoemd tot directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Naar aanleiding van de benoeming tot commissaris van politie kan het volgende worden opgemerkt:
1. Betrokkene heeft gediend in het Korps Politie Suriname (KPS) tot de rang van onderinspecteur van politie. Ongeveer 15 jaar geleden heeft betrokkene het KPS verlaten en gekozen om zijn carrière in een andere ambtelijke hoedanigheid buiten het KPS voort te zetten. Thans is betrokkene in strijd met de wet, algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb), maar ook tegen alle fatsoensnormen in “her aangesteld als ambtenaar van politie en benoemd tot commissaris van politie”. Dit betekent dat de rangen gedurende zijn inactieve diensttijd bij de politie niet zijn doorlopen, hetgeen onacceptabel is. Ten aanzien van weder indiensttreding en benoemingen zijn er wettelijke regels en procedures vastgesteld, die in acht dienen te worden genomen.
2. Krachtens de Instructie Korpschef waakt de korpschef voor de behartiging van de belangen van het tot het korps behorende personeel; dit heeft onder meer te maken met doorgroeimogelijkheden en carrière gang van het personeel, die door deze benoeming zijn gedwarsboomd. Verder dient de korpschef gehoord te worden voor het nemen van zo een besluit welke een impact heeft op de totale politieorganisatie als grondwettelijk ingesteld instituut. De korpschef is bevoegd om voorstellen te doen naar het bevoegd gezag toe met betrekking tot benoemingen, bevorderingen etc. Echter blijkt dat de korpschef nimmer is gehoord voorafgaand aan dit besluit. Krachtens het Politiehandvest is de korpschef belast met het algemeen beheer en inrichting van het KPS en maakt hij ook deel uit van het bevoegd gezag over de politie. Overigens is de resolutie in kwestie niet aan de korpschef betekent.
3. Er is geen rekening gehouden met onder andere dagorder 138/15 d.d. 30 november 2015 welke de Formatiestaat Officieren KPS vaststelt. De dagorder handelt over transparantie met betrekking tot personeelsplanning en doorgroeimogelijkheden van politiefunctionarissen op het niveau van hoofdofficier.
4. Wat zijn de beweegredenen van de voordracht van de ministers van Justitie en Politie (Juspol) en Binnenlandse Zaken (Biza)? Welke rol heeft het ministerie van Biza bij het voordragen van functionarissen voor benoemingen binnen het KPS? Voor zover bekend is de rol van het ministerie van Biza slechts een formaliserende rol, nadat de voordrachten gedaan zijn door de korpschef naar de minister van Juspol toe.
5. In het Reglement Algemene Politie is onder meer vastgesteld dat tot commissaris van politie wordt benoemd de hoofdinspecteur van politie of een persoon die over leidinggevende eigenschappen en organisatievermogen beschikt.
De vraag welke centraal staat is waarom gekozen is om een burger te benoemen tot commissaris van politie instede van een actief dienende hoofdinspecteur van politie. Dit impliceert dat de persoon Ramlall slechts benoemd zou kunnen worden tot commissaris van politie indien er geen hoofdinspecteurs binnen de politieorganisatie zouden zijn die geschikt worden geacht om te dienen in die rang.
Aangezien het tegendeel niet kan worden bewezen kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een willekeurige benoeming en bloot machtsmisbruik! Overigens, om te dienen in de functie van directeur DNV is de rang van commissaris van politie niet wettelijk vereist. De volgende vragen rijzen hierbij:- Wat is de meerwaarde voor het KPS om betrokkene te benoemen tot commissaris van politie aangezien de heer Ramlall de afgelopen vijftien jaar niet heeft gediend bij het KPS;- Gelet op de aard van DNV, waarom is er niet voor gekozen om betrokkene te benoemen in een militaire hoofdofficiersrang.
Mede gelet op het voorgaande wordt deze benoeming resoluut afgekeurd. Tot slot kan worden aangegeven dat het laatste woord omtrent deze kwestie nog niet is gezegd.
Een groep bezorgde hoofdofficieren van het Korps Politie Suriname!

Disclaimer

Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.