Belastingen gaan omhoog

De belastingen in Suriname worden verhoogd. Hiertoe worden de Wet omzetbelasting, de Wet loonbelasting en de Wet inkomstenbelasting gewijzigd. De Nationale Assemblee (DNA) komt maandag in huishoudelijke vergadering en dinsdag in openbare vergadering bijeen om de ontwerpwetten die door de regering zijn ingediend te behandelen.
De regering wil een wijziging aanbrengen in de tarievenstructuur van de omzetbelasting. Zo zal teneinde het herstelplan van de regering te realiseren het tarief van de omzetbelasting voor de invoer met twee procent verhoogd moeten worden en wel van tien naar twaalf procent. De omzetbelasting voor de levering van diensten blijft tien procent. Voor het verrichten van diensten blijft de omzetbelasting acht procent.
Volgens de toelichting in de Ontwerpwet omzetbelasting is gekozen voor wijziging van het tarief bij de invoer, omdat de uitvoerbaarheid van deze maatregel bij de toepassing minder complex is.
Invoering btwDeze wijziging zal dienen ter vervanging van de Wet omzetbelasting van 1997. Om het belastingsysteem van Suriname in overeenstemming te brengen met internationale standaarden zal de belasting op de toegevoegde waarde (btw), de omzetbelasting vervangen.
De regering wil ook dat DNA instemt met het verhogen van de belastingen voor de hogere inkomensgroepen. De overheid is sterk afhankelijk van inkomsten uit belastingen om haar uitgaven te dekken. Daarom is het noodzakelijk dat er fiscale maatregelen worden getroffen om de inkomsten van de staat te verhogen.
Een van de fiscale maatregelen is het invoeren van een solidariteitsheffing voor de hoogste twee tariefschijven. De hogere inkomensklassen zullen met deze extra heffing een extra offer moeten brengen, onder het motto dat de breedste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen.
In de Ontwerpwet loonbelasting wordt voorgesteld om de percentages van 28 en 38 procent met tien procentpunten solidariteitsheffing te verhogen naar respectievelijk 38 en 48 procent. Verder wordt voorgesteld om de percentages in de Wet loonbelasting van 25 en 35 procent eveneens met tien procentpunten te verhogen naar respectievelijk 35 en 45 procent.
In de Ontwerpwet inkomstenbelasting wordt voorgesteld om de percentages eveneens met tien procentpunten te verhogen. De heffingen met de percentages van 25, 28, 35 en 36 worden na goedkeuring door DNA en bekrachtiging door de president respectievelijk 35, 38, 45 en 46 procent.
De solidariteitsheffing is volgens de ontwerpwetten tijdelijk van aard en gaat in op 1 september 2020 en vervalt op 1 januari 2022.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald