Afschaffen ‘dubbele’ overheidssalarissen moet in breed kader

04/01/2021 16:08 – Ivan Cairo

VHP-parlementariër Mahinder Jogi. : dWT Archief  
PARAMARIBO – Het afschaffen van “dubbele” overheidssalarissen en functies moet in een breed kader worden aangepakt en niet alleen bij parlementsleden. Zo reageren verschillende politici op het voornemen van de regering om met wetgeving te komen die aan voornoemd fenomeen een einde moet brengen. Onlangs zei president Chandrikapersad Santokhi dat wetten hieromtrent worden voorbereid. Ook komen er nieuwe regels voor wat betreft pensioen en andere voorzieningen voor ex-ministers. Het is onacceptabel zei het staatshoofd dat personen nauwelijks een jaar als minister hebben gediend en vervolgens een vol pensioen en andere voorzieningen van staatswege genieten.
VHP-assembleelid Mahinder Jogi, één van de politici die jarenlang als beleidsadviseur een overheidssalaris genoot naast zijn schadeloosstelling als parlementariër, merkt op dat als de intentie van de regering met de nieuwe wetgeving bezuinigen is “we overal moeten bezuinigen”.
Het moet geen populistische beleidsmaatregel zijn. Dat is het voornemen van president Santokhi wel, vindt DA’91-voorzitter Angelic del Castilho. “Deze kwestie van dubbele salarissen wordt als een populistische issue gebracht en de voorgestelde oplossing door president Chan is ook populistisch. De eerste daad moet zijn vast te stellen dat geen enkele burger meer dan één salaris van de overheid kan ontvangen”, zegt ze.
Het afschaffen van meerdere salarissen voor DNA-leden wordt toegejuicht door NPS-fractielid Ivanildo Plein. “Hoeveel parlementariërs kunnen het combineren om hun parlementair werk te doen en ambtenaar te zijn? Je kunt niet in de wetgevende macht zitten en de uitvoerende macht dienen. Het is conflict of interest. Jij controleert jezelf”, zegt Plein. Hij is van oordeel dat wil je als parlementariër het werk goed doen “je 24 uur bezig moet zijn en dan heb je geen ruimte voor ander werk”.
Ook Del Castilho constateert belangenverstrengeling wanneer DNA-leden salaris toucheren van een ministerie plus een schadeloosstelling van het parlement, terwijl ze het werk als ambtenaar niet of nauwelijks doen. “Wij zijn van mening dat geen enkele burger meer dan één salaris van de overheid kan ontvangen. Een salaris is namelijk verbonden aan een voltijdse baan en niemand kan meer dan één voltijdse baan binnen een etmaal op zodanige wijze uitvoeren dat het kwalitatief voldoet”.
Ook vindt er “overlapping” van werktijden plaats. Het honorarium van assembleeleden wordt ‘schadeloosstelling’ genoemd, omdat hun werkzaamheden niet tot een voltijdse dagtaak wordt gerekend volgens de geldende wetgeving.
Jogi wijst erop dat er voorwaarden zijn gesteld voor personen die zich kandidaat stellen voor het parlement en andere volksvertegenwoordigende organen. “Nergens staat dat je afstand moet doen van je ambtenarensalaris als je bent gekozen”, zegt de politicus. “Dit ding moeten we dus integraal aanpakken en geen nattevingerwerk doen.”
De VHP’er vindt dat de lijn doorgetrokken moet worden naar andere openbare functies zoals districtscommissarissen, departementsdirecteuren en ambassadeurs. Hij is van oordeel dat deze functionarissen op basis van arbeidscontracten aangetrokken dienen te worden door de regering voor termijnen gelijk aan de zittingsduur van desbetreffende regering. Bij elke regeringswisseling eindigt zo een arbeidsovereenkomst automatisch waardoor de Staat geen verplichtingen heeft of salaris hoeft te betalen aan personen die uit hun functie worden geheven en thuis worden gezet met behoud van hun loon.
Voor ambassadeurs en ambassadepersoneel zou dezelfde regeling moeten gelden. “Als een nieuwe regering door wil gaan met een eerder benoemde ambassadeur of dc dan krijgt die een nieuw contract”, aldus het assembleelid. Ook Plein vindt dat de beoogde wetgeving niet alleen voor DNA-leden moet gelden, “maar voor alle prominente functionarissen die los van hun betaalde functie nog andere banen bij de overheid hebben”. Het zal, aldus de NPS’er, zodanig geregeld moeten worden dat “je na je zittingstermijn in het parlement weer terecht kan op je ‘oude stoel'”.
Het tegengaan van belangenverstrengeling dient volgens Del Castilho het voornaamste doel te zijn van de voorgenomen nieuwe wetgeving. Ten eerste moet bepaald worden dat DNA-lid zijn een voltijdse baan is waar er een honorarium tegenover staat. Dit betekent dat iedereen voltijds met het DNA-werk bezig hoort te zijn. Ten tweede moet vastgesteld worden waar het ambt van DNA-lid niet mee geassocieerd of gecombineerd mag worden. Van een DNA-lid wordt verwacht dat die kritisch de regering en haar beleid begeleidt, beoordeelt en correctie eist waar nodig. Dit vereist niet alleen een deskundige, maar ook onafhankelijke kijk op de handelingen en voornemens van de regering en het geïntegreerd effect daarvan, aldus de DA’91-voorzitter.
Functies als beleidsadviseur, staatsadviseur, advocaat van de Staat, rvc-lid en “alle andere functies waarbij het DNA-lid in dienst treedt van de regering en als zodanig instructies ontvangt van en verantwoording verschuldigd is aan de overheid/regering”, zijn volgens Del Castilho onverenigbaar met het ambt van parlementariër. Indien wordt vastgesteld dat elke burger maar één salaris van de overheid … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname