Aangifte tegen Sibilo niet ingetrokken

Otmar Sibilo, de directeur van Olibis N.V., dreigt met juridische stappen en heeft via zijn advocaat laten weten, dat hij wil dat de aangifte tegen hem wordt ingetrokken. Sibilo ervaart de aangifte als lasterlijk en dreigt met juridische stappen als de aangifte niet wordt ingetrokken binnen 24 uur. Inmiddels is 24 uur verstreken en advocaat Antoon Karg heeft namens de indieners van de aangifte, een brief gericht aan de juristen die Sibilo vertegenwoordigen, Naarendorp Advocaten.
“Tot mij wendden zich Kishan Ramsukul, Amanda Sheombar, Marten Atencio, Steven Alfaisi, Curtis Hofwijks, Stephano Biervliet, Angelic del Castilho, Jennifer Wong Swie San en Michael Loswijk inzake uw brief d.d. 27 augustus 2020, waarin melding wordt gemaakt van vermeende valsheid van de door cliënten en ondergetekende gedane aangifte tegen uw cliënt. Kortheidshalve verwijs ik u naar het onderzoek terzake. Met gemengde gevoelens van amusement en verbazing, hebben enkele cliënten kennis mogen nemen van uw hoogst merkwaardige schrijve’’, zegt Karg.
Verder zegt hij, dat mocht de cliënt van Naarendorp Advocaten rechtsmaatregelen initiëren, dan ziet hij een dergelijk procedure met vertrouwen tegemoet. “Indien en voor zover uw cliënt nog immer voornemens is een voorlopige voorzieningenprocedure te entameren, dan verneem ik dat graag per omgaande. Mocht uw cliënt stellen een (voorlopige voorzieningen) procedure te zullen entameren, maar daar voorts niet toe overgaan, dan wijs ik u er op daar gevolgen aan te verbinden in de zin dat ik uw cliënt reeds nu voor alsdan aansprakelijk stel voor de kosten, onder meer aan juridische werkzaamheden”, stelt Karg.
Aan deze aangifte is grote publiciteit gegeven onder meer door de plaatselijke media alsook op sociale media. Volgens het kantoor Naarendorp Advocaten, hebben de indieners met hun aangifte zich evenwel jegens hun cliënt schuldig gemaakt aan het strafbare feit van Lasterlijke Verdachtmaking ex- artikel 328 van het Wetboek van Strafrecht. Karg zegt, dat de aangevers ontkennen ten stelligste bekendheid met de ‘grote publiciteit’, dan wel ‘publicatie hiervan in de plaatselijke media alsook op sociale media’ of enige toerekening daarvan aan hun adres. “Uw cliënt is reeds enige tijd publiek figuur, die in tal van vergelijkbare mediaberichtgeving reeds ruim een decennium wederkerend heeft gefigureerd en in een handjevol mediamomenten actief heeft geparticipeerd. De voorhanden voorbeelden, zullen enkel de afdrukkosten van producties in een eventuele procedure onnodig verhogen. Een schat aan jurisprudentie is voorhanden, die een dergelijke vrijwillige carrière als publiek figuur met een zelf gevormd imago, onverenigbaar maken met lichtvaardig procederen over vermeende ontevredenheid over de aandacht van derden”, zegt Karg.  Mocht Sibilo rechtsmaatregelen initiëren, dan ziet Karg een dergelijk procedure met vertrouwen tegemoet.
The post Aangifte tegen Sibilo niet ingetrokken appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname