A journey of a thousand miles begins with a single step … Saf’safri

Suriname lijkt helaas nog altijd in de ban van een soort van politiek voeren op kinderlijk niveau, in elk geval qua gedrag. “Wie mag met wie spelen”, “opgestaan is plaats vergaan” en “als jij met mij speelt mag je de helft van mijn knikkers/broodje etc.” Het is teleurstellend te zien dat sommige politici wel een rol ambiëren, maar moeite hebben met volwassen en rationeel acteren als zij op het landelijk politieke toneel staan.

Nog steeds wordt er veel gesproken over “wij zullen…, wij willen…”, kortom over intenties die bij een verkiezingsprogramma horen. Hoewel in de praktijk uitvoering/uitvoerbaarheid van gepresenteerde regeerplannen zal moeten blijken, kan gesteld worden dat in de verstreken 3 maanden ook vooruitgang is geboekt. Refererend naar de Roadmap (artikel ‘Roadmap 2030…, d.d. 10-8-‘20′) is de stand van zaken momenteel als volgt te kwalificeren:

 
Herkenbare stappenDaarnaast zijn enkele belangrijke issues met betrekking tot ontwikkeling op de agenda geplaatst, zoals uitvoering van een baggerproject, gronduitgiftes, (al dan niet terechte) benoemingen, het kritisch bezien van het ambtenarenapparaat en aanhoudingen die verband houden met corruptieve zaken in voorgaande regeringsjaren. Ook is de website van de overheid inmiddels redelijk op orde gemaakt, waarmee overheid/regering noodzakelijke transparantie en communicatie probeert te laten zien. Hiermee worden – weliswaar kleine maar significante – voetstappen zichtbaar op de door de regering ingeslagen weg.Verkeerde prioritering?Daarbij is het opvallend dat de regering eerder aankondigde te stoppen met het verder initiëren en uitvoeren van grote infrastructurele projecten, wegens financiële tekorten. Niet lang daarna lanceert de regering het plan om twee steden (Albina en Atjoni) en een luchthaven in Nickerie te ontwikkelen. Daaruit leid ik of dat hiervoor financiën vrijgemaakt zijn: hoe ziet deze financiering er uit (lege staatskas?), nut en noodzaak, zijn er kosten-batenanalyses en wat is de fasering van deze meerjarige programma’s? Tegelijk rijst de vraag of aan deze plotselinge koerswijziging een gedegen initiële voorbereiding (Masterplan) vooraf is gegaan, noodzakelijk om het welslagen van deze programma’s te garanderen.Een ander punt is dat de focus momenteel sterk ligt op de exploratie van de recente olievondsten en zonder twijfel betreft dit een zeer belangrijk toekomstperspectief. Toch kunnen er tegelijkertijd zaken planmatig opgepakt worden om extra werkgelegenheid te creëren. Ik denk hierbij aan agrarische projecten zoals het cassaveproject, verdere diversificatie export van fruit- en groenten, houtindustrie, infraprojecten (baggeren, afwatering, rehabilitatie wegen) en duurzame energieopwekking/’waste to energy’. Dergelijke impulsen zullen snel leiden tot extra werkgelegenheid.

BelemmeringenEconomische groei staat in nauw en kwetsbaar verband met een duurzame stabiele politieke situatie. Onrust onder het volk en verwarring die de buitenwereld ervaart ten aanzien van recente benoemingen (districtscommissarissen, rvc-leden), werken belemmerend in het ontwikkelen van beleid en voorspoed van Suriname.

Het op korte termijn scheppen van de juiste kaders is van belang om de weg vrij te maken voor (buitenlandse) investeerders en zo invulling te geven aan de hierboven genoemde uitvoeringsvoorstellen. De regering zal het diasporabeleid en de investeringsmogelijkheden naar buiten toe helder moeten uitdragen.

Het vertrouwen van (buitenlandse) investeerders/de diaspora in de politieke stabiliteit van het land loopt parallel aan de bereidheid tot het doen van investeringen. Wanneer dit vertrouwen wegebt, zullen zij zich zonder twijfel terugtrekken en zal (economische) ontwikkeling worden vertraagd of is niet mogelijk.

Noblesse obligeDe nieuwe regering en de nieuw aangetreden president zullen drastische/impopulaire maatregelen moeten nemen om dit land uit een benarde en lastige situatie te halen. De media (en andere criticasters) volgen, beoordelen en/of veroordelen elke stap die zij zetten nauwgezet.Persvrijheid is een groot goed en draagt bij aan datgene wat Suriname beoogt te zijn: een volwassen democratie. Tegelijkertijd vraagt het een grote verantwoordelijkheid om deze vrijheid niet te laten verworden tot ongebreideld, ongefundeerd spuien van onrust en zaaien van verdeeldheid. Ook degenen die kritiek hebben moeten laten blijken dat niet het eigen ego gezocht wordt, maar dat hen een gemeenschappelijk doel voor ogen staat, door opbouwende kritiek en door een realistische kijk op zaken te geven.De regering zal hierdoor alert moeten blijven: het belang van het gehele volk voor ogen houden en de beloftes die gemaakt zijn (geen nepotisme, corruptie, transparantie, etc.) helder en ondubbelzinnig nakomen en over het voetlicht brengen. Dit met de wetenschap dat miscommunicatie het draagvlak ernstig negatief kan beïnvloeden, terwijl met heldere communicatie juist winst te behalen valt.T. Sansaar ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com