Strafbaarheid witwassen voldoet niet aan FATF-normen

Suriname is in de periode van 28 februari – 11 maart 2022, bezocht door een delegatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Deze delegatie van CFATF heeft naar aanleiding van haar bezoek, een rapport uitgebracht met 40 aanbevelingen over hoe ons systeem versterkt kan worden in een AML/CFT systeem op basis van het eerder uitgebrachte National Risk Assessment (NRA) document.  De redactie van . heeft uit betrouwbare bronnen vernomen, dat volgens het rapport van CFATF, het witwassen van geld strafbaar gesteld is op grond van de artikelen 1 en 3 van de Wet Money Laundring, maar omvat niet het doelgerichte element van converteren en overdragen van geld, de handelingen van het in ‘bezit’ zijn van geld en het verbergen of verhullen van ‘eigendom’ van financiële middelen. “De wet geeft geen definitie van strafbaar feit en zo van de door de FATF aangewezen categorieën strafbare feiten hebben niet aangenomen. Een aantal delicten met een hoog risico zijn uitgesloten. De definitie van middelen in de wet op het witwassen van geld, voldoet qua strafbaarheid niet aan de FATF-normen”, aldus de bevindingen van de delegatie.
FATF-definitie
De strafrechtelijke sancties voor natuurlijke personen die schuldig worden bevonden aan verwijtbaar witwassen en voor rechtspersonen zijn niet proportioneel en afschrikkend. De voorwerpen die verbeurd kunnen worden verklaard of uit de omloop kunnen worden genomen, noemen niet alle soorten onroerend goed op, volgens de FATF-definitie.
De delegatie van FATF stelt in haar bevindingen, dat er geen bewijs van maatregelen waren die zijn genomen om acties te voorkomen of te annuleren die afbreuk doen aan het vermogen van het land om te bevriezen of in beslag te nemen of te herstellen eigendommen die vatbaar zijn voor confiscatie. Terrorismefinanciering is niet strafbaar gesteld in overeenstemming met Artikel 2 van het Verdrag inzake de financiering van terrorisme en dit heeft een cascade-effect in deze aanbeveling
“Bevoegde autoriteiten hebben geen wettelijke bevoegdheden en procedures of mechanismen om informatie te verzamelen of te vragen om identificeren van personen en entiteiten, en ex-partieel optreden tegen hen. Gerichte financiële sancties worden niet onverwijld uitgevoerd. Er is geen vereiste om onmiddellijk en zonder voorafgaande procedure te bevriezen, gelet op de fondsen of andere activa van aangewezen personen en entiteiten. De verplichting tot bevriezing is niet omvangrijk. Er zijn geen mechanismen voor de communicatie van aanduidingen onmiddellijk naar dienstverleners. Er is geen overweging op landniveau om te bepalen of een persoon niet meer voldoet aan de criteria voor aanwijzing, voorafgaand aan indiening bij de VN-ombudsman.
Er zijn geen algemeen bekende procedures voor een persoon met dezelfde of vergelijkbare naam als hun tegoeden of andere activa worden gedeblokkeerd. Er zijn geen mechanismen om de-listings te communiceren en op te heffen
NRA
“Suriname voltooide zijn eerste NRA in 2021, maar er zijn geen andere risicobeoordelingen (sectoraal of thematisch) uitgevoerd door het land om aan te tonen dat risico’s regelmatig worden beoordeeld”, aldus de FATF. In het NRA- rapport werd in 2021 wel gesteld, dat de meeste financiële instellingen (FIs) wel begrijpen wat de risico’s en verplichtingen zijn ten opzichte van ML/TF en controleren dan hun klanten structureel. “Ook rapporteren zij aan de bevoegde instanties, zoals de Financial Intelligence Unit (FIU). Maar het overgrote deel van de Designated Non-Financial Business and Professions (DNFBP) en kleinere financiële instellingen heeft de toets niet doorstaan of het begrijpt niet wat het belang is van zijn ML/TF risico’s en verplichtingen.  Hoewel de lokale banken wel hun taak begrijpen betreffende de ML/FT (witwassen en terrorisme financiering) risico’s, zijn de cambio’s bijvoorbeeld een sector die weinig begrip toont voor deze risico’s. Dit was reeds eerder aangehaald in het NRA-rapport van 2021.
Volgens FATF, waren scenario’s met een hoger risico geïdentificeerd via de NRA van Suriname niet aangepakt door middel van wijzigingen in het AML/CFT-regime van het land. “Met uitzondering van de kansspelsector, de Surinaamse AML/CFT bepalingen vereisen niet dat FI’s en DNFBP’s hun risico documenteren en de voorziening die de kansspelsector in staat stelt om te documenteren dat hun risicobeoordeling is gebaseerd op de wet. Er is geen mechanisme voor FI’s en DNFBP’s om te voorzien in risicobeoordelingsinformatie aan hun bevoegde autoriteiten en er is geen vereiste voor deze entiteiten om beleidslijnen, controles te hebben en procedures, goedgekeurd door het senior management, die het mogelijk maken: om geïdentificeerde risico’s te beheren en te beperken.”
Verder stelt de CFATF, dat de Raad voor Internationale Sancties, verantwoordelijk voor toezicht op de uitvoering van sancties, niet zijn toezichthoudende functie heeft gestart. “Er is geen vereiste voor FI’s en DNFBP’s om te monitoren, de implementatie van controles en indien nodig deze maatregelen te verbeteren en er zijn geen vereisten voor FI’s en DNFBP’s om betere maatregelen nemen om hogere risico’s te beheren en te beperken wanneer ze worden geïdentificeerd.”
The post Strafbaarheid witwassen voldoet niet aan FATF-normen .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname