Somohardjo verwacht succesvolle uitvoering PSR

Public Sector Reform (PSR) is nu meer dan ooit een noodzaak. “Gezien de opkomst bij de plenaire sessie en de vele vragen uit het publiek geeft hoop dat het dit keer wel gaat lukken”. Dit zei minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken donderdag. Bij deze sessie in Lalla Rookhgebouw waren de hoofden van alle Personeelszaken of HRM afdelingen alsook de Departementsdirecteuren van alle ministeries aanwezig. Met deze plenaire sessie is dan ook de officiële start gegeven voor de verplichtte lansdienarenregistratie welke zal plaatsvinden van 1 oktober tot en met 31 december 2022. Ook in deze periode kunnen ambtenaren zich registreren die uit overheidsdienst willen treden.

Het doel van de sessie was om alle betrokkenen te voorzien van de juiste informatie over de uitvoer van het PSR  uitvoeringsplan. Presentaties werden verzorgd door Jules Richaards, Sharon Boldewijn en Henk Sidoel. Het besef dat het overheidsapparaat gezonder gemaakt moet worden, bestaat reeds tientallen jaren onderstreept de minister. Refererend brengt hij de ambtenarenstop van sinds 1970 in herinnering, waarvan een tweetal projecten die indertijd waren voorbereid en waarvan componenten ervan deels of geheel waren uitgevoerd. Deze projecten waren het “Opzet strategisch plan voor de hervorming van de publieke sector in Suriname”, PSR in 2001, en het Public Sector Management Strengthening Program.”Blikkend op het huidige functioneren van ons overheidsapparaat merken wij dat deze hervormingen nog niet de gewenste resultaten hebben opgeleverd en dat er nog genoeg ruimte voor verbetering bestaat”, geeft de bewindsman te kennen. Succesvolle reorganisatie wordt immers gezien als een pre conditie om ontwikkelingsinitiatieven te kunnen ontplooien.

Tijdens de bijeenkomst zijn twee hoofdactiviteiten uit het Uitvoeringsplan PSR aan de orde gekomen, namelijk hoofdactiviteit 1. Het opschonen van het landsdienarenbestand middels een verplichte landsdienarenregistratie – en hoofdactiviteit 2. Het opzetten en uitvoeren van een programma voor het vrijwillig uittreden uit overheidsdienst.Hoofdactiviteit 3. Het ontwikkelen en uitvoeren van een omscholingsprogramma voor landsdienaren, zal in een andere fase aan de orde gesteld worden.Het opschonen van het landsdienarenbestand is noodzakelijk om een goede overheidsadministratie te kunnen voeren en daarbij accuraat het exacte aantal landsdienaren en de kwalificaties die zij bezitten, vast te kunnen stellen. Het moment is nu aangebroken om het landsdienarenbestand op te schonen en de personele administratie te moderniseren en te actualiseren, benadrukt Somohardjo.Een tweede aandachtspunt tijdens deze sessie was de vrijwillige uitdiensttreding van landsdienaren. Er zijn drie categorieën van landsdienaren geïdentificeerd binnen deze exercitie:1. Categorie A: het vroegtijdig uittreden van ambtenaren vanaf 55 jaar met 35 dienstjaren;

2. Categorie B: het vroegtijdig uittreden van landsdienaren die ongeacht hun leeftijd een diensttijd hebben vervuld van 0-5 jaar. De landsdienaar ontvangt gedurende een vastgestelde periode een productie stimulus. Daarnaast mag de landsdienaar 36 maanden na het verleende ontslag gebruik maken van de SZF-ziektekosten verzekering. De stimulus wordt niet eenmalig maar maandelijks uitgekeerd.

3. Categorie C: 18 maanden regeling.  In dit kader wordt gedacht aan het vrijwillig uittreden van landsdienaren die gebruik wensen te maken van de 18 maandenregeling (artikel 69a lid 3 van de Personeelswet), zij die na omscholing in dienst zullen treden in de particuliere sector of binnen sociaal maatschappelijke organisaties tewerkgesteld zullen worden of zij die ontslag willen aanvragen onder toekenning van een eenmalige uitkering.