IMF bezoekt Suriname in het kader van 2e review IMF-programma

In het kader van de tweede review van het overeengekomen Extended Fund Facility-programma (EFF) tussen Suriname en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), heeft een missie van het IMF onder leiding van dhr. Ding Ding, van 9 t/m 13 mei een bezoek gebracht aan Suriname. Tijdens deze missie zijn er onder andere gesprekken gevoerd met de Centrale Bank van Suriname (CBvS), het ministerie van Financiën, de Deviezencommissie, de ministeries van Justitie en Politie, Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Natuurlijke Hulpbronnen, commerciële banken en maatschappelijke groeperingen.
De gesprekken met de monetaire autoriteiten hadden betrekking op het gevoerde en nog te voeren budgettair en monetair beleid alsook op technische zaken, waarover nog enige onduidelijkheid bestond tussen Suriname en het IMF. Tijdens de gesprekken met de CBvS zijn de vorderingen die de Bank heeft geboekt inzake het nieuwe monetaire beleidsraamwerk uitvoerig besproken. De IMF-missie was onder de indruk van de vorderingen die Suriname in het algemeen en de CBvS in het bijzonder, tot nu toe hebben geboekt.
De missie is zich bewust van de offers die de Surinaamse bevolking heeft moeten brengen om een zekere mate van stabiliteit te bewerkstelligen, maar is hoopvol dat het sociaal programma van de regering goed van de grond komt. Er zijn nog heel wat maatregelen in de pijplijn die Suriname zal moeten doorvoeren om tot een duurzaam herstel van de economie te geraken. Hiernaast dienen de autoriteiten de internationale economische en politieke ontwikkeling als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne goed te monitoren, daar deze vanwege hogere importprijzen ingrijpende gevolgen heeft voor het inflatieniveau en de koopkracht van de Surinaamse bevolking.
Na een week van intensief overleg met het IMF, hebben de Surinaamse autoriteiten alle vertrouwen in een goed verloop van de tweede review van het IMF-programma, waarna de volgende tranche van betalingsbalans- en begrotingssteun zal volgen ter verdere stabilisatie van de wisselkoers en financiering van het sociaal programma.
The post IMF bezoekt Suriname in het kader van 2e review IMF-programma .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname