Het huidige regeerbeleid nader bekeken

(Ingezonden)

De huidige protesten en gestelde eisen zijn duidelijk een wetenschappelijk bewijs van Maslow’s behoeften diagram. Vanwege de huidige sociaalmaatschappelijke en monetair financieel economische situatie is de bevolking in zeer moeilijke vaarwateren gekomen om in hun behoeften te voorzien. De prijzen van basisbehoeften zijn de pan uit gevlogen. Terwijl de bevolking de buikriem steeds strakker moet aanhalen is dat niet te merken bij regeerders.
Hoewel er geen rooskleurige situatie is overgenomen bij het aantreden van deze regering, kan de bevolking voor bepaalde gedragingen van politici geen begrip opbrengen, omdat het geen weerspiegeling is van de gecreëerde verwachtingen. Politici die jaren niet aan de macht zijn gekomen vertonen een ‘politieke behoeften inhaalslag mentaliteit’ wanneer ze (wederom) aan de macht zijn gekomen, wat een voedingsbodem is voor corruptie en vriendjespolitiek.Oppositiepolitici spelen in op wanbeleid van de coalitie/regering, omdat zij dan hopen bij de volgende stembus de volkszegen te krijgen. Dit is nu een gegeven waarmee deze regering moet dealen, omdat hoewel zij wist van de slechte situatie van de staatsfinanciën, zij elke mogelijkheid tijdens de verkiezingscampagnes heeft aangegrepen om het volk gouden bergen te beloven. Bepaalde beloften waren aan targetdates gekoppeld die nu meerdere malen zijn overschreden, zonder dat de beloftes zijn gerealiseerd. Mijn ervaring is dat een machtswellustige politicus een goede acteur is en continue buiten de realiteit leeft.

Politici moeten nu wel gaan beseffen dat ‘they must walk the talk’, maar bij volksbedrog is de politieke loopbaan van korte duur, want door social media heeft nu eenieder toegang tot de juiste informatie. Ik kan bepaalde politici die roepen om het hoofd van de minister van Financiën vanwege het huidig financieel schandaal (± 2 miljoen US$) begrijpen, omdat het een goede gelegenheid is om politiek te scoren. Aan de andere kant kan ik echt geen respect opbrengen voor deze politici, omdat zij dit gedrag niet hadden getoond toen de kasreserves (± 195 miljoen US$) waren verdwenen bij de Centrale Bank van Suriname. Integendeel hebben zij hun minister met alle ten dienste staande middelen verdedigd. Wat zij nu tentoonstellen is de hoogste vorm van politiek hypocritisch gedrag en volksbedrog.
Het in lijn brengen van een overeengekomen regeerbeleid met de Maslow’s behoeften diagram is geen werk voor amateurs, maar professionals. In deze periode van economisch herstel met een zware/strakke IMF-programma is dit meer dan billijk, anders zal de weerstand van (grote) delen van het volk tegen het regeerbeleid blijven toenemen. Het regeerbeleid loopt niet alleen vast vanwege gebrek aan financiële middelen, maar ook vanwege gebrek aan deskundigheid, leiderschap en managementkwaliteiten bij bepaalde personen op strategische posities, omdat er duidelijk bij de invulling het (partij)politiek belang is gaan prevaleren boven ter zake deskundigheid.

Wanneer een land/organisatie in zwaar weer verkeert, zijn het ter zake deskundigen die de strategische posities moeten invullen om alles weer op rails te krijgen. In Suriname zijn wij nog steeds bezig om het land te leiden van verkiezingen naar verkiezingen, terwijl voor duurzame strategische ontwikkeling het land geleid moet worden van generatie naar generatie. Dit gewenst gegeven binnen het politiek-bestuurlijke kan alleen duurzaam aangepakt worden door het wettelijk vaststellen van profielen voor alle politieke topfuncties. Bij de voordracht van personen zal de voordracht getoetst moeten worden door De Nationale Assemblee (DNA) aan de hand van het wettelijke profiel. Verder moet DNA de ruimte krijgen om naar behoefte de beoogde kandidaat aan te horen. Pas na goedkeuring van DNA mogen deze personen benoemd worden. Ik vraag hierbij aan DNA-leden om een initiatiefwet “Wettelijke profielen voor President, Vicepresident, Directeuren & RvC-leden” zo snel als mogelijk in te dienen. Binnen het politiek-bestuurlijk staatsbestel moeten alle ruimtes voor populisme en vriendjespolitiek duurzaam worden geëlimineerd.
Het vragen door de president aan de ministers om maandelijks aan te geven wat zij gaan doen en verantwoording af te leggen waarom zij het niet hebben gedaan, is betreurenswaardig. Op regeringsniveau is dat zeer amateuristisch en geeft de president zichzelf en de vicepresident een brevet van ongeschiktheid om Suriname strategisch & duurzaam te leiden.Er is een regeerakkoord overeengekomen bij de start op 16 juli 2020. In dat akkoord zijn er voor elk ministerie beleidsgebieden opgenomen.

De invulling van topposities op de verschillende ministeries moet gebaseerd zijn op deskundigheid m.b.t. de toebedeelde beleidsgebieden. De regering moet voor elk beleidsgebied ‘Key Performance Indicators’ (KPI’s) vaststellen. Gezamenlijk wordt m.b.t. elk KPI een targetdate vastgesteld. De controle vanuit de president en vicepresident moet gebaseerd zijn op het behalen van de desbetreffende KPI op de vastgestelde datum, waardoor zij tijdig kunnen ingrijpen. Zelfde principe moet ook worden toegepast bij alle parastatalen en overheidsstichtingen. Maandelijks vastgestelde taken en controles zijn politieke verantwoordelijkheden vanuit de ministers naar hun ondergeschikten.