Geldzending Euro 19,5 miljoen komt toch nog niet naar Suriname

OM Nederland gaat in cassatie
Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland heeft vandaag cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 10 januari jongstleden. Op die dag had het gerechtshof Amsterdam het strafvorderlijke beslag dat in april 2018 te Schiphol is gelegd op een geldzending uit Suriname van euro 19,5 miljoen in contanten, opnieuw opgeheven. De Centrale Bank van Suriname was na de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam zeer tevreden  met de beslissing. De moederbank had namelijk samen met drie Surinaamse banken een klaagschrift hiertegen ingediend dat door het gerechtshof Amsterdam gegrond is verklaard. Het hof had verklaard, dat het klaagschrift gegrond was en gelaste de teruggave van: – Euro 4.500.000,00 (vier miljoen vijfhonderdduizend Euro) aan de Finabank, Euro 10.000.000,00 (tien miljoen Euro) aan de Hakrinbank en Euro 4.999.000,00 (vier miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend Euro) aan DSB. Het OM had twee weken de tijd om hiertegen in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, wat vanmorgen ook is gebeurd. Dit betekent, dat de Euro 19,5 miljoen toch nog niet terug zal komen naar de lokale banken.
Beslaglegging van het geld strijdig
In december 2019 besliste de rechtbank in dezelfde zin. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) deed samen met drie Surinaamse handelsbanken (DSB, Finabank en Hakrinbank) haar beklag tegen de inbeslagname. De rechtbank honoreerde de klacht van de CBvS, omdat de beslaglegging van het geld strijdig zou zijn met het internationaal publiekrecht. De CBvS, staatsorgaan van Suriname en de verzender van het geld, kwam volgens de rechtbank immuniteit van strafvorderlijk beslag toe. Het Openbaar Ministerie stelde tegen die beslissing van de rechtbank cassatie in bij de Hoge Raad der Nederlanden. In juli 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de rechtbank de immuniteit van de CBvS ten onrechte aan haar beslissing ten grondslag had gelegd, nu het geld niet toebehoorde aan de CBvS, maar aan de handelsbanken. De Hoge Raad verwees de zaak naar het Amsterdamse gerechtshof, om nogmaals over de zaak te beslissen.
Beklag opnieuw gegrond verklaard
Het hof verklaarde op 10 januari het beklag tegen het beslag van de CBvS en de handelsbanken opnieuw gegrond. De reden daarvoor is dat het beslag inmiddels ruim 4,5 jaar geleden gelegd is, dat in de kwestie nog geen strafzaak in Nederland aanhangig is gemaakt en dat ook geen concreet vooruitzicht daarop bestaat. Dat tot nu toe geen strafzaken zijn aangebracht, lijkt nauw verband te houden met de behoefte van het Openbaar Ministerie om meer informatie te verkrijgen van de Surinaamse autoriteiten. Deze informatie wordt echter niet verstrekt. Het hof achtte het daarom inmiddels hoogst onwaarschijnlijk dat er (later) een strafvorderlijke beslissing over het beslag zal worden genomen, waarvoor het voortduren van dat beslag vereist is. Het hof heeft de teruggave van het geld aan de drie Surinaamse handelsbanken bevolen.
Beslaglegging
Op 13 april 2018 heeft de douane te Schiphol een geldzending vanuit  Surina-me met bestemming Hong Kong aan een controle onderworpen.
Op de vrachtpapieren stond de Centrale Bank van Suriname als ’shipper’ vermeld. Bij de vrachtpapieren was verder documentatie gevoegd over de inhoud van de zending die Euro 19.500.000,00 contant geld betrof en volgens de documentatie afkomstig was van de handelsbanken in de volgende verdeling: Euro 4.500.000,00 van de Finabank, Euro 10.000.000,00 van de Hakrinbank en Euro 5.000.000,00 (waarvan Euro 1.000,00 in valse coupures) van DSB.
De geldzending is douane-technisch stopgezet, waarna per e-mail is gecorrespondeerd met de CBvS. De douane heeft haar bevindingen vervolgens overgedragen aan de FIOD, die op 17 april 2018 klassiek strafvorderlijk beslag op het geld heeft gelegd. Het geldbedrag is bij De Nederlandse Bank geteld en met uitzondering van de twee valse biljetten van elk Euro 500, – giraal gemaakt. Op 1 juni 2018 werd een bedrag ter grootte van Euro 19.499.000 door De Nederlandsche Bank op een bankrekening van de Belastingdienst gestort.
Bronnen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHAMS:2023:22&showbutton=true&keyword=suriname&idx=1
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Beklag-tegen-beslag-op-Surinaamse-gelden-opnieuw-gegrond-verklaard.aspx
The post Geldzending Euro 19,5 miljoen komt toch nog niet naar Suriname .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname