GEEN ONRECHTMATIG HONORARIUM VOOR BISSESSUR

“Een heel normaal honorarium”, schreef professor Peter Diekman onlangs onder een artikel met als kop: ‘Bissessur hanteerde honorarium van euro 121 per uur’. Een andere persoon schreef: “Het is een normaal tarief voor een ZZP’er in Nederland. Vooral als het om iemand gaat die opdrachten doet voor een groot bedrijf, want 121 euro per uur is meer dan een redelijk bedrag.”
Zo werd door verschillende internationale deskundigen ook gesteld dat hoewel Prenobe Bissessur een jonge advocaat is, hij voor zijn diensten niet minder dan euro 100 per uur kan declareren. Keerpunt verneemt, dat indien een cliënt zoals de SLM, het niet eens is met de omvang van de declaratie, dan kan de cliënt overleggen met de advocaat om tot een vergelijk te komen. Daarnaast kan de declaratie worden gecontroleerd door een onafhankelijke derde. Vaak schakelen Nederlandse advocaten de Geschillencommissie Advocatuur daarvoor in en die bepaalt dan het juiste bedrag. Ook kan de civiele rechter worden ingeschakeld.  “Het gebruik van het instrument van strafrecht door de regering van Suriname, lijkt op afpersing.
Dit zal zeker een negatieve indruk over Suriname geven aan buitenlandse investeerders. Wij hebben al signalen ontvangen dat professionele adviseurs in binnen- en buitenland geen diensten meer wensen te verlenen aan Surinaamse parastatale bedrijven, vanwege deze affaire”, aldus een buitenlandse jurist.
Wij vernemen dat Ron Wijnstekers het rapport heeft ondertekend in zijn hoedanigheid van registeraccountant (RA).
“Hij gebruikt de titel RA. Het verdient daarom toelichting wat dat concreet betekent voor de waarde van het rapport.
Een registeraccountant is een autoriteit terzake zijn deskundigheid. Hij is gebonden aan wettelijke regels, onder andere de Wet op het Accountantsberoep, die gesteld zijn door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.
Ook is de registeraccountant onderworpen aan tuchtrechtspraak op grond van de Wet Tuchtrechtspraak Accountants”, aldus een anonieme bron.
De accountant legt als blijk van zijn onafhankelijkheid en in het algemeen belang uitoefenen van zijn beroep en van zijn gebondenheid aan de regelgeving, ook een eed of belofte af: ‘Ik ben mij ervan bewust dat ik als accountant dien te handelen in het algemeen belang.
Ik oefen mijn beroep uit met een professioneel-kritische instelling. In de uitoefening van mijn beroep als accountant laat ik mij leiden door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Ik houd mij aan de wetten en regelgeving die op mijn beroep van toepassing zijn. Mijn professionaliteit brengt met zich mee dat ik geen handelingen verricht waarvan ik weet of behoor te weten dat die het accountantsberoep in diskrediet kunnen brengen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig/ dat beloof/dat verklaar ik.’ De accountant is dus onafhankelijk en zal zich niet laten leiden door enig ander belang dan het algemeen belang.  Het rapport van registeraccountant Wijnstekers, wordt daarom aangemerkt als een volledig waarheidsgetrouwe weergave en het Openbaar Ministerie kan er daarom, ook niet omheen.
The post GEEN ONRECHTMATIG HONORARIUM VOOR BISSESSUR .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname