Geen bijstand voor 60-plussers met een beperking

Volgens het huidige beleid valt de bedoelde bijstand voor personen met een beperking weg bij het bereiken van de leeftijd van 60 plus. Dit wordt opgevangen of gecompenseerd met de AOV-uitkering, die de betreffende persoon ontvangt. Dit heeft minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), gisteren, meegedeeld tijdens de begrotingsbehandeling.
De departementsleiding bekijkt momenteel het huidige beleid en gaat na hoe de verdere aanpak eruit zal zien. Volgens Ramsaran moet worden nagegaan als zo’n persoon dan nog steeds de uitkering kan ontvangen als persoon met een beperking, als zwakke huishouden en als AOV’er.
Ten aanzien van de opvang van mensen met een beperking, zei de minister dat de Esther Stichting het enige opvanghuis van Sozavo is voor mensen met een beperking. In de Esther Stichting worden overwegend ex-leprapatiënten en in mindere mate personen met een beperking opgevangen. Het ministerie verstrekt wel jaarlijks subsidie aan instellingen, die een aanvraag indienen en deze doelgroep ondersteunen of opvangen.
“Het gaat om instellingen die kinderen en volwassenen met een beperking opvangen. Kinderen die opvang behoeven kunnen wel door tussenkomst van het ministerie in een van deze instellingen geplaatst worden indien er plaatsingsmogelijkheid is of de capaciteit van de instelling het nog toelaat,” deelde Ramsaran mee.
Sozavo heeft vooralsnog geen opvang voor weeskinderen met een beperking. Het ministerie zoekt wel naar mogelijkheden om de vraag naar opvang voor deze kwetsbare doelgroep te beantwoorden.