FVO start registratieplicht voor werkgevers

Het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) is begonnen met de registratieplicht voor werkgevers. Deze stap geeft aan dat er hard wordt gewerkt aan het zo snel mogelijk operationaliseren van het fonds, schrijft het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) in een persbericht. De registratieplicht duurt tot 15 februari 2023.De registratieplicht houdt in dat alle werkgevers in Suriname verplicht zijn hun werknemers te registreren bij het FVO.  Werkgevers die deze registratieplicht negeren kunnen worden beboet volgens de wet. De Arbeidsinspectie die belast is met het toezicht op de naleving van deze wet, zal erop toezien dat werkgevers voldoen aan deze registratieplicht.  Door onvoorziene omstandigheden, waaronder de Covid-19 pandemie, heeft het bijna 3 jaren geduurd na de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsbescherming Gezin, om een aanvang te maken met de activiteiten van het fonds. Het ouderschapsverlof houdt in: 16 weken doorbetaald zwangerschaps-/bevallingsverlof voor de werkende moeder en 8 dagen doorbetaald vaderschapsverlof voor de werkende vader.Het ouderschapsverlof vloeit voort uit de Wet Arbeidsbescherming Gezin die in 2019 in werking is getreden en die de bescherming van het moederschap regelt waaraan ook gekoppeld is het vaderschapsverlof. In de wet zijn er goede voorzieningen getroffen ter betaling van het loon tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof, evenals vaderschapsverlof. Het loon wordt voor de volle 100% uitbetaald over de gehele periode door de werkgever, nadat hij/zij dit op aanvraag namens de werknemer, heeft ontvangen van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.Er is een speciaal formulier ontwikkeld dat zowel digitaal als in hard copy kan worden ingevuld en ingediend. Onder werkgevers worden verstaan alle kleine-, middelgrote en grote ondernemingen, ongeacht of het bedrijf wel of niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, parastatale bedrijven, kleine zelfstandigen en huishoudens die personen in dienst hebben, meldt de voorlichting van AWJ.