FVAS geeft openheid van zaken

INGEZONDEN
De Federatie van Beeldende Kunstenaars (FVAS) heeft naar aanleiding van berichten in de media over een vermeende oneerlijk gehouden wedstrijd voor het ontwerpen van een slavernijmonument, openheid van zaken gegeven.
Dit geschiedde op zaterdagavond 21 januari op een bijeenkomst die aanvankelijk zou zijn bestemd voor de leden van de FVAS, maar gezien het belang van een slavernijmonument voor Suriname, heeft de organisatie besloten de bijeenkomst open te houden voor alle belangstellenden en nieuwsgierigen. Hiermee heeft de FVAS gedemonstreerd geen behoefte te hebben om iets te verbergen, maar in alle openheid inzicht te verschaffen over de gevolgde procedure en werkwijze.

ADVERTISEMENT

De wedstrijd voor het ontwerpen van een slavernijmonument is door FVAS gehouden in opdracht van het Nationaal Comité Herdenking afschaffing Slavernij en Onderzoek naar de gevolgen van het Slavernijverleden. Op de avond is chronologisch en uitvoerig tot in alle bijzonderheden ingegaan op de selectieprocedure. Uit het schriftelijk gepresenteerde verslag dat tot in finesses is uitgewerkt, is het volgende gebleken over de voorwaarden voor deelname, selectiecriteria en keuzes.  
Criteria
Het uitgangspunt is geweest om de wedstrijd open te stellen voor elke Surinamer en de Surinamer in diaspora, simpelweg om zoveel mogelijk personen in de gelegenheid te stellen hun ambitie te tonen opdat het beste ontwerp van een slavernijmonument ontwikkeld en gepresenteerd kon worden.
Tegen deze achtergrond heeft de FVAS op 7 oktober vorig jaar een presentatie en discussieavond gehouden voor alle belangstellenden. De opkomst was goed en afgezien van de leden van de FVAS, n ook aanwezig: kunstorganisaties met hun leden zoals Readytex Art Gallery, kunstenaars in diaspora, kunstenaars die nergens zijn verbonden, niet-kunstenaars en vertegenwoordigers van de pers.
Om een eerlijke wedstrijd te garanderen zijn criteria vastgesteld en gepresenteerd, waaraan de deelnemers zich aan hebben gecommitteerd. Zo moesten de leden van de jury onafhankelijk zijn en onder andere beschikken over aantoonbare kennis en kunde over ruimtelijke werken, zoals beelden en monumenten. Voor de transparantie zouden kunstorganisaties een vertegenwoordiger mogen voordragen om opgenomen te worden in de jury.
Jury
Aanvankelijk was een kunstenaar voorgedragen namens de deelnemende kunstenaars en beeldhouwers om zitting te nemen in de jury, maar aangezien hij zijn ambitie kenbaar maakte om mee te doen aan de wedstrijd, werd terstond afgezien van zijn deelname aan de jury. Dit om belangenverstrengeling of belangenvermenging volledig uit te sluiten.
De FVAS wenst daarom te benadrukken dat geen enkel jurylid op enige wijze persoonlijk belang had bij de voordrachten, evenmin belangen kon dienen van deelnemers omdat de inzendingen anoniem zijn geschied. De wedstrijd werd doelbewust ingericht in twee rondes waarbij de eerste ronde tot doel had om de beste vijf ingediende ontwerpen uit te selecteren, waarna in de tweede en beslissende ronde de winnaar zou worden uitgeroepen.
De bedoeling van de tweede ronde was om de winnaars te stimuleren en te prikkelen om hun ontwerp bij te schaven, opdat er een betere koppeling kon worden gemaakt met de specifieke gestelde voorwaarden door de opdrachtgever m.b.t. het ontwerp van het kunstwerk. Eigenlijk kwam de tweede ronde neer op een gezonde rivaliteit tussen de winnaars.
De beoordeling van beide rondes geschiedde niet op dezelfde gronden. Bij de voorselectie heeft de beoordeling plaatsgevonden op basis van twee hoofdthema’s te weten: cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden, terwijl bij de tweede ronde de boordeling zich heeft gericht op de symbolisering van de dehumanisering van de tot slaaf gemaakte, de onderdrukking, marteling en uiteindelijk de bevrijding.
Het is bij zo’n inrichting van de wedstrijd niet van zelfsprekend dat de deelnemer die in de eerste ronde het hoogst heeft geschoord van de geselecteerde winnaars, ook na de competitie in de tweede en beslissende ronde als eerste zou moeten eindigen. 
De FVAS benadrukt dat op geen enkele wijze deelnemers de gelegenheid hebben gekregen van de integere jury om elkaars ontwerpen te bezichtigen en dat er daarom absoluut geen sprake kan zijn van plagiaat.
De organisatie komt tot de conclusie dat de werkwijze en de gevolgde procedure transparant en eerlijk zijn geweest voor alle deelnemers en betreurt het derhalve dat er deelnemers zijn die hun verlies niet wensen te accepteren en uit pure frustratie publiekelijk karaktermoord plegen op de organisatie en personen.
De organisatie verwerpt elke beschuldiging van plagiaat en corruptie bij de gehouden wedstrijd. Door de gepleegde smaad en laster hebben de organisatie en de personen Angela Salmo en George Struikelblok die dit moeten ontgelden, ernstige reputatie en imagoschade opgelopen. Kortom de soevereiniteit van de FVAS en de personen Angela Salmo en George Struikelblok zijn ten onrechte geschaad.
Federatie van Beeldende Kunstenaars in Suriname (FVAS)
De redactie van  stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van . De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.