FRAUDERAPPORT EBS EN UITREISVERBOD VOOR LEO?

In het rapport ‘Project Volt’, dat in mei 2022 werd uitgebracht door het gerenommeerde kantoor Ernst & Young, werd ook de huidige bestuursstructuur van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS), besproken en zijn de opstellers tot de conclusie gekomen, dat die momenteel niet in lijn is met een behoorlijke corporate governance code. Er is volgens EY, bijvoorbeeld sprake van belangenverstrengeling in de Raad van Commissarissen (RvC) en leidinggevende managementfuncties, gebrek aan toezichthoudende subcomités en formele opvolgingsplanning. “De EBS moeten de meeste van hun huidige governance beleidslijnen en -procedures opnieuw beoordelen en ervoor zorgen, dat ze de juiste risicomechanismen opzetten om ervoor te zorgen dat deze beleidslijnen en procedures strikt worden gevolgd”, aldus Ernst & Young. Het rapport stond naar onze mening, vol feitelijkheden die door de politiek steeds weg worden gedrukt, omdat zij anders haar belangen niet optimaal kan behartigen. Tot nog toe is er precies niets gebeurd met de aanbevelingen uit dit rapport. Vervolgens heeft ., de hand weten te leggen op het dossier met betrekking tot de fraudezaak van Leo Brunswijk bij de EBS. Het onderzoek heeft zich gericht op de vermeende fraude binnen de EBS onder leiding van Leo Brunswijk. In het rapport wordt hij genoemd als de persoon die door misbruik van zijn positie als president-commissaris c.q. interim CEO, handelingen heeft gepleegd, die tot ernstige financiële benadeling van de EBS hebben geleid. De eerste bevindingen van het onderzoek zijn in drie cases geanalyseerd, waarna er een conclusie is getrokken.
Met betrekking tot de belangenverstrengeling en good governance code die werd aangehaald in het rapport, zou het nooit op de lange termijn toegestaan moeten worden, dat een RvC-lid ook directeur wordt, daarnaast is deze zelfde directeur, ook weer lid van de RvC bij andere staatsbedrijven zoals Staatsolie, SLM en N.V. Havenbeheer. Vervolgens is Leo boos geworden over de bevindingen in het rapport en is van mening, dat het rechtstreeks de prullenbak in mag. Maar wij weten dat het rapport duidelijk is onderbouwd en niet zomaar gebaseerd is op leugens en assumpties.
Volgens Leo, berust het rapport niet op waarheid en was hij niet op de hoogte van de samenwerking die de regering is aangegaan met Ernst & Young.
Hij verkeerde in de veronderstelling dat er een kwalitatief rapport zou worden geleverd, maar naar zijn mening, bestaat het rapport uit materiële onwaarheden.
Dit rapport kan volgens hem, niet aangeboden worden aan de staat en als leidraad gebruikt worden om zaken binnen de EBS te herstellen.
Leo Brunswijk zei dit rapport verder te bestuderen met zijn juristen en na te zullen gaan, welke consequenties verbonden kunnen worden aan dit onderzoek.
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten, adviseert hij de regering een ander accountantsbedrijf in de arm te nemen om de EBS door te lichten. Vervolgens werd er begin augustus na publicatie van het rapport Volt, ook een frauderapport opgesteld, waarvan er sinds deze week verder informatie zou worden verstrekt. Het onderzoeksrapport stelt bij de eerste case, dat de EBS aan de N.V. Velka vakgroep betalingen heeft gedaan uit hoofde van door de Velka vakgroep geleverde materialen en diensten. Voor vermelde leveringen bestaat er geen onderliggende grondslag i.c. overeenkomst.
Tot nu toe is aan onrechtmatige declaraties en betalingen vastgesteld een bedrag van SRD 5.276.038. Uit het onderzoek is gebleken, dat opdrachten zijn goedgekeurd in opdracht van Leo Brunswijk in de hoedanigheid van president-commissaris van de EBS. Dit buiten het geldende procurement en de controleregels om. In het rapport wordt gesteld dat alle drie aandeelhouders van de N.V. Velka vakgroep, familierelaties hebben met Leo Brunswijk.
Het onderzoek in de zaak wordt naar verluidt, voortgezet. Keerpunt kijkt nu uit naar de volgende rapportage waarin het besluit tot inschakelen van de justitiële autoriteiten, zal worden genomen. Als wij zo correct mogen zijn, dan is het niet vreemd wanneer wij uit zeer betrouwbare bron mogen vernemen, dat er nu door het Openbaar Ministerie is vastgesteld, dat er een uitreisverbod voor Leo Brunswijk is uitgegeven, want wanneer justitie begint met het onderzoek, moet hij niet eens verdwijnen. Zo te zien krijg Leo een koekje van eigen deeg.
The post FRAUDERAPPORT EBS EN UITREISVERBOD VOOR LEO? .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname