Dubbele belasting staatskas DNA-leden wordt aangepakt

Assembleelid Asis Gajadien (VHP), heeft samen met Obed Kanapé (ABOP) en Kishan Ramsukul (VHP) het initiatief genomen om dubbele banen van volksvertegenwoordigers aan banden te leggen. Hiertoe is een wetswijziging ingediend woensdag. Gajadien zegt aan Suriname dat hiermee een verkiezingsbelofte is nagekomen. Alleen wordt de wetswijziging nu pas ingediend door de prioriteitenstelling. Meer dan de helft van de Assembleeleden heeft dubbele overheidsfuncties.De leden van De Nationale Assemblee vervullen geen nevenbetrekking bij de overheid, al dan niet betaald, met het oog op een goede vervulling van hun ambt of op de handhaving van hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. Een ambtenaar is van rechtswege op non-actief, zodra hij als lid van De Nationale Assemblee is toegelaten. Voor de duur van zijn non-activiteit is de ambtenaar ontheven van de op hem als zodanig rustende verplichtingen en heeft hij geen aanspraak op salaris en/of emolumenten overeenkomstig de bepalingen zoals gesteld in de Personeelswet. Als het Assembleelid geen deel meer uitmaakt van het college, keert de ambtenaar van rechtswege in actieve dienst terug.

De leden van De Nationale Assemblee kunnen een dienstbetrekking hebben, voorafgaand aan hun toelating. Echter kan het lidmaatschap van De Nationale Assemblee gekwalificeerd worden als een voltijdse baan, hetgeen met zich meebrengt dat het moeilijker of onmogelijk wordt om nevenfuncties uit te voeren die veel tijd vergen. Bovendien is het ook ongewenst dat iemand zonder te presteren salaris ontvangt. Voor de leden van De Nationale Assemblee bestaat ook het risico, dat hen belangenverstrengeling kan worden verweten vanwege nevenfuncties. Voorts kan er ophef ontstaan ten gevolge van een bepaalde nevenactiviteit. Als een instantie waar een lid van De Nationale Assemblee actief is in opspraak komt, kan dit ook leiden tot negatieve publiciteit voor desbetreffend lid, wordt toegelicht.

Benadrukt wordt dat het niet alleen gaat om slechts het toucheren van meerdere salarissen zonder dat daarvoor prestatie wordt geleverd, maar ook het voorkomen van conflict of interest. De Nationale Assemblee heeft onder andere een controlerende taak op het door de regering (met als werkarm de overheid) en de parastatale instellingen gevoerde beleid. Door betrokkenheid te tonen met deze instituten, kan de geloofwaardigheid van het desbetreffend lid dan wel de gehele Nationale Assemblee, aangetast worden.Een lid van De Nationale Assemblee kan niet tevens ambtenaar zijn. Het lid mag geen functie bekleden binnen een parastatale instelling dan wel instantie die enige vorm van subsidie van de Staat ontvangt. Voorts mag deze ook geen diensten bieden aan de Staat Suriname of een ministerie dan wel parastatale instellingen. In dit kader kan het onder andere gaan om consultancy diensten en renovatie werkzaamheden. De integriteit en de betrouwbaarheid van de leden van De Nationale Assemblee moet worden gewaarborgd.
Bij beëindiging van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee kan een gewezen lid dat een zittingsperiode of langer lid is geweest en die de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt, door de overheid op zijn of haar verzoek in dienst genomen worden dan wel in de functie van ten minste beleidsadviseur in voltijdse dienst.