DA’91: Dialoog belangrijk handhaving rechtsstaat

DA’91 heeft met zorg de ontwikkelingen rond de werkneerlegging en protesten vanuit onze gewapende machten, m.n. de politie, gevolgd. De partij huldigt het standpunt dat onder alle omstandigheden het belang van de Surinaamse samenleving vereist dat de democratie en de rechtsstaat gehandhaafd en gerespecteerd worden. De gewapende machten die in het bijzonder verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid in onze samenleving, zijn onlosmakelijk verbonden aan handhaving van recht en wet. Onze samenleving die al jaren gebukt gaat onder crises heeft absoluut geen behoefte aan het creëren van nog een haard van chaos, nota bene vanuit de instituten die juist zorg moeten dragen voor handhaving van onder andere de openbare orde. DA’91 roept daarom alle partijen op de weg van DIALOOG te bewandelen. Daar waar het gaat om persoonlijke kwesties, zoals aangezegd ontslag aan politieofficieren, is de enige juiste weg het inzetten van de rechtsstaat door het besluit aan te vechten bij de onafhankelijke rechter. DA’91 is zich ervan bewust dat onze wapendragers vaak onder heel moeilijke omstandigheden hun werkzaamheden moeten verrichten. Er is bij de regering voortgaande verkeerde prioriteitstelling en zaken op de lange baan schuiven, terwijl die van essentieel belang zijn voor het goed functioneren van de manschappen.Ook in ons Leger moeten onze militairen vaak onder erbarmelijke omstandigheden functioneren en worden belangrijke besluiten zoals bijvoorbeeld de garantie van een ziektekostenverzekering, onnodig lang uitgesteld. Allen die dienen in onze gewapende machten verdienen voorspelbaarheid, transparantie en respectvolle behandeling. DA’91 doet daarom ook een dringend beroep op de leiding van het ministerie van Defensie, de legerleiding en de Vereniging Rechtspositie Militairen, om actief te werken aan een positieve onderlinge verstandhouding.

Vanuit haar liberaal karakter onderkent DA’91 het essentiële belang van het recht op vrije meningsuiting, evenals het recht van betoging. Echter, hebben de gewapende machten een bijzondere verantwoordelijkheid in de samenleving en daarop afgestemde wet- en regelgeving. Het is daarom belangrijk dat diegenen die in de voorhoede zijn van de belangenbehartiging van onze manschappen zich terdege bewust zijn van de geldende wetgeving, zoals artikel 51  van de Wet van 17 mei 1996, houdende regelen omtrent de rechtspositie van militairen (S.B. 1996 no.28): waarin gesteld wordt: ‘de militaire landsdienaar dient zich te onthouden van deelname aan collectieve actie’.

Voorts is ook van belang hierbij artikel 11 van de wet van 15 december 2016, houdende bepalingen met betrekking tot waarborging der fundamentele rechten en vaststelling der plichten van vakverenigingen en het functioneren van vakverenigingen: Art. 11 lid 2: ‘Bij wet kan het stakingsrecht beperkt worden voor gewone- en militaire landsdienaren, ambtenaren van politie en de essentiële diensten.’DA’91 doet een dringend beroep op alle manschappen in de verschillende korpsen, zich binnen de contouren van de wet te bewegen en zo de Surinaamse samenleving op waardige wijze te dienen.

Partijen mogen nimmer uit het oog verliezen dat het belang van onze natie niet ondergeschikt gemaakt kan worden voor enge vakbonds- en/of politieke belangen. Wij moeten de lessen uit ons verleden vasthouden. De wrange vruchten van deze enge belangenbehartiging heeft de totale samenleving aan den lijve ondervonden gedurende de dictatuur van de jaren 80 en de naweeën daarvan zijn tot op heden voelbaar.

Onze samenleving heeft dringend behoefte aan en recht op een verhoogd veiligheidsgevoel. Het is daarom een terecht verlangen dat zowel de politiebond, de VMR en de regering zich dienstbaar opstellen naar de samenleving en ervoor kiezen om de conflictsituatie met wijsheid en waar van toepassing inzet van de rechtsstaat, zo snel mogelijk op te lossen.DA’91 doet een dringend beroep op de politiebond om de ingetrokken dispensaties van de afdelingen te herroepen en zo de Surinaamse gemeenschap die al zo kwetsbaar is, te behoeden voor verdere calamiteiten.

Wij doen een dringend beroep op de regering de juiste prioriteiten te stellen en actief verbetering te brengen in de basisvoorwaarden en middelen voor onze manschappen in de gewapende machten, zodat zij met gepaste trots en waardigheid hun diensten kunnen verlenen aan de samenleving. Indien DA’91 een bijdrage kan leveren ter oplossing van de ontstane situatie, zijn wij daar in het belang van onze samenleving zeker toe bereid. Suriname verdient beter!