BREAKING: Kiesregeling strijdig met Grondwet en internationale verdragen

door Ivan Cairo
PARAMARIBO — Het Constitutioneel Hof (CHof) heeft tijdens een openbare zitting vrijdag de Kiesregeling niet-verbindend verklaard. Volgens het hof is de Kiesregeling in strijd met bepalingen in de Grondwet alsook bepalingen in het verdrag voor Burger- en Politieke Rechten, het VN Verdrag inzake de Rechten van de Mens en het Amerikaans Verdrag inzake de Rechten van de Mens. De uitspraak van het CHof komt op verzoek van de jurist Serena Muntslag-Essed die het college had gevraagd de Kiesregeling te toetsen aan de voornoemde wetten en verdragen.
CHof-voorzitter Gloria Stirling merkte op dat het hof niet bevoegd is een ander kiesstelsel voor te stellen, maar slechts de bevoegdheid heeft om een uitspraak