Asabina: Uitstel BTW veroorzaakt lelijk gat in begroting

Alles wees erop dat de datum van 1 juli 2022 als uitvoeringsdatum van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) niet haalbaar was. “Als burgers mogen wij ervan uitgaan dat de regering bij het overwegen en het nemen van cruciale besluiten niet over één nacht ijs gaat, maar zich gedegen laat informeren en adviseren door deskundigen en relevante instanties. Ik weiger te geloven dat de regering het parlement, de samenleving, heeft voorgelogen. Want als gevolg van dit besluit ontstaat een lelijk gat in de begroting, aangezien aan de middelenkant van de goedgekeurde begroting BTW inkomsten zijn opgenomen”, zegt BEP-fractieleider Ronny Asabina om een reactie gevraagd aan Suriname.

“Het is mij nog steeds een raadsel waarom de regering niet eerder, dus vóór de begrotingsbehandeling dit besluit heeft genomen. Vorige week is de commissie van rapporteurs voor de behandeling van de ontwerpwet benoemd en vond gisteren een presentatie door het ministerie van Financiën en Planning aan De Nationale Assemblee plaats. De vraag die opkomt en waarop de regering tijdig, juist en volledig antwoord moet geven, is hoe het gat gedicht zal worden, ik bedoel de netto meeropbrengsten”, voert Asabina aan.

Het valt het Assembleelid ook op dat dit besluit reeds impact heeft op uitvoering van de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het heeft volgens hem er alles van dat in de ogen van het IMF de regering woordbreuk heeft gepleegd, zodanig dat de tussentijdse evaluatie is uitgesteld. De overmaking van de derde tranche komt ook in het geding en kan dus niet meer volgens het uitgezette traject plaatsvinden.

Uitdagingen”Afgezien van het feit dat de wetgeving ultimo 1 juli 2022 niet in place zal zijn, kijken wij aan tegen een scala aan uitdagingen waarvan wij een deel kunnen plaatsen onder de noemer van essentiële randvoorwaarden. Onder meer maakt de invoering van BTW onderdeel uit van de toegezegde grondige herziening van het huidige belastingstelsel. De regering heeft bij meerdere gelegenheden benadrukt dat met de introductie van de BTW de druk op loon- en inkomstenbelasting verlaagd zal worden. In dit kader wordt ook verwezen naar het tripartiet akkoord met de sociale partners, in deze de vakbeweging en het bedrijfsleven. Een en ander komt erop neer dat de introductie van de BTW, ook zal resulteren in verlaging van de belastingdruk in de directe belastingsfeer.”

In principe zal de introductie volgens Asabina geen belastingverzwaring met zich mee moeten brengen. Een uitdaging is ook om te bereiken dat eenieder in de heffing wordt betrokken en dus ook een bijdrage levert aan het dekken van de overheidsuitgaven. “Wij praten hier ook over de impact van de zwarte economie op de btw-opbrengsten als een hobbel, omdat over goederen en diensten in de zwarte economie in principe.geen belasting wordt afgedragen. Niemand anders dan de leiding van het ministerie van Financiën en Planning heeft meermalen onomwonden aangegeven dat de totale belastinginkomsten uitgedrukt in % van ons BBP met moeite de grens van 16% haalt, tegenover een mondiaal gemiddelde van rond de 23%, in het rijke westen en noorden boven 30%. Dit betekent dat er veel werk aan de winkel is op het gebied van het drastisch verhogen van de belastingmoraal en de pakkans”, stelt Asabina.

“We kunnen mooi met de mond belijden dat wij het enige land in het Caribisch gebied zijn, dat de BTW nog niet heeft ingevoerd. Zonder een gedegen voorbereiding, educatie en bewustwording van vooral de consument, ben ik bang dat uitvoering van deze wet voor ernstige problemen zal zorgen. Het is niet alleen een vervanging van Omzetbelasting door BTW. Daarom pleit ik voor het op touw zetten van een brede en gedegen consultatie- en informatiecampagne om de gemeenschap voor te bereiden op de invoering van deze heffingsvorm, naast een goed opgeleid en dus competent personeel, gezonde en flexibele ICT diensten en faciliteiten”.

Ook moet de invoering van de BTW genoegzaam met de sociale groepen worden besproken, stelt de BEP-fractieleider. “Ik denk hierbij aan het bedrijfsleven, consumentenorganisatie, vakbeweging, producenten, serviceclubs en andere maatschappelijke organisaties. Ook de gewone man heeft recht op informatie over de werking van deze heffing alsook de impact die het zal hebben op hun individuele financiële positie. Één ding is zeker de invoering van de BTW zal veel meer (direct) effect hebben op de portemonnee van de gemiddelde burger dan de huidige Omzetbelasting. Het is een heffing die in principe van toepassing is op een breed terrein van economische transacties. In tegenstelling tot de Omzetbelasting zal de burgerij in de provisie winkels, in de kledingzaken, dus bij de aanschaf van eerste levensbehoeften met de BTW geconfronteerd worden”, benadrukt Asabina.