Amoksi legt uit wat Hellings en Gentle misdaan zouden hebben

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft vanavond in De Nationale Assemblee meegedeeld dat de politieofficieren Raoul Hellings en Sergio Gentle zich schuldig hebben gemaakt aan gedragingen en handelingen die in strijd zijn met de ambtseed, Politie Handvest en het Wetboek van Strafrecht. Op basis van redelijk vermoeden van ernstige strafbaarheid of plichtsverzuim zijn ze door de korpschef buiten functie gesteld. Er volgt een tuchtrechtelijk dan wel strafrechtelijk onderzoek.

De politie-inspecteurs zouden volgens Amoksi onwettig afwezig zijn geweest van dienst. De feiten en omstandigheden tonen volgens hem aan dat het niet om ziekte ging, maar om het houden van protestacties, waarvoor overigens ook geen vergunning is aangevraagd. Verder kan niet worden toegelaten dat betrokkenen dienstvoertuigen oneigenlijk hebben ingezet bij de gevoerde protestactie, terwijl de dienst verstoken is van deze vervoersmiddelen. Ook zouden deze voertuigen van brandstof zijn voorzien ten koste van de Staat Suriname.

De minister voerde aan dat bij het niet nemen van maatregelen tegen betrokkenen zal leiden tot aantasten van het gezag van de korpsleiding en het stimuleren van anarchie binnen het korps. Corrigerend optreden is volgens hem daarom van enorm belang. Verder bestaat het vermoeden volgens Amoksi dat de twee functionarissen schuldig zijn aan de misdrijven, belediging van het openbaar gezag, opruiing en verstoring van de openbare orde zoals omschreven in de artikelen 173, 177 en 179 van het Wetboek van Strafrecht. Zonder buitenfunctiestelling van de hoofdinspecteurs zou het onderzoek belemmerd dan wel beïnvloed worden naar oordeel van de korpschef. De zaak zal volgens de wettelijke procedures worden afgehandeld, deelde de minister mee.

Reactie AssembleeledenAssembleelid Melvin Bouva (NDP) stelde dat er sprake is van dictatuur en rancune. Het is volgens hem pure vorm van ondermijning van de rechten van burgers. De politiefunctionarissen zijn burgers die het recht hebben om hun stem te laten horen. Er wordt alleen maar verwezen naar ambtenaren van politie die in strijd zouden hebben gehandeld met de ambtseed. Hellings en Gentle zijn als burgers opgekomen voor het volk en hebben met de protestactie aangegeven wat misgaat in het land. Bouva voerde aan dat de grondwet boven het Politie Handvest staat. Politie, brandweer, leerkrachten, eenieder mag volgens het Assembleelid zonder rancune hun mening uiten. Als er iets mis is, moet de werkgever met de werknemer over praten, maar hier wordt rancune toegepast.

Mahinder Jogi (VHP) zei dat de minister onderbouwd heeft aangegeven waar het om gaat. Hij had gedacht dat nog een politie-inspecteur buitenfunctie was gesteld omdat hij oneigenlijke handelingen zou hebben gepleegd. De informatie is bekend in de media merkte Jogi op. Hij voerde aan dat de rechtsstaat moet worden bewaakt en “met z’n allen moet worden verzet tegen anarchie en bandeloosheid”. 

BEP-fractieleider Ronny Asabina merkte op dat de twee functionarissen om de tafel hebben gezeten met de president onder dezelfde omstandigheden die de minister schetst. Waarom worden ze ontheven na het opheffen van de actie, wilde hij weten. Ook is het voor hem onduidelijk hoe lang Hellings en Gentle buitenfunctie worden gesteld, terwijl de minister dit besluit met een week mag verlengen. Op deze vragen zijn er geen antwoord gegeven omdat Assembleevoorzitter Marinus Bee aangaf dat de minister donderdag antwoord zal geven.

ABOP/PL-fractieleider Obed Kanapé ondersteunde de minister en verwacht dat recht en rechtvaardigheid zal worden gehanteerd bij het onderzoek. De gewapende machten moeten voorbeelden zijn van de rechtsstaat. NDP-fractieleider Rabin Parmessar benadrukte dat de buitenfunctiestelling op basis van vermoedens is geschied. Het beleid van de regering is op vermoedens gebaseerd. Op 25 juli hebben politieagenten te Klaaskreek ingetrapt op burgers. Daar is niemand buitenfunctie gesteld gedurende het onderzoek. Ex-minister Diana Pokie was ook buitenfunctie gesteld, maar er is niks meer vernomen over het onderzoek. Bij Financiën & Planning is SRD 60 miljoen foetsie, maar de minister is niet buitenfunctie gesteld. Er is geen consequent gedrag, het gaat om pure rancune, meent Parmessar.
VHP-fractieleider Asis Gajadien vindt de uitleg van de minister helder. Er was al een advies naar de president om de politie-inspecteurs buiten functie te stellen. Toen is gesteld dat het advies nader bestudeerd zou worden. Niet omdat de acties zijn gestopt, is dit besluit genomen, stelde Gajadien. Hij voerde artikel 179 van de grondwet aan waarin staat dat
1. Militairen of ambtenaren van politie die lid worden van één der volksvertegenwoordigende lichamen worden van rechtswege op non-actief gesteld.

2. Regels met betrekking tot het openbaar maken van gedachten of gevoelens dan wel de uitoefening van het recht van vereniging, van vergadering en van betoging door militairen en ambtenaren van politie worden bij wet gesteld.

Gajadien stelde dat de rechtsstaat beschermd moet worden ongeacht om wie het gaat.

Andere leden kregen niet de mogelijkheid om te reageren. Ook de minister is niet ingegaan op vragen. Bee deelde mee dat donderdag verder …